Loading....

VÅR POLITIKK

SEKSUALITET ER EN INTEGRERT DEL AV MENNESKETS IDENTITET …… Derfor arbeider Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. SNUs formål er å sikre ungdommers rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert til sin reproduktive helse. SNU mener at normkritisk tenkning, gjensidig respekt, likestilling og fullt samtykke er forutsetninger for å realisere disse rettighetene, og det er disse verdiene som danner grunnlaget for vår formålsparagraf.

VÅRE HOVEDPOLITISKE SATSNINGER 2023 / 2024:

  1. Helhetlig, mer og bedre seksualitetsundervisning

Vi arbeider for at alle barn og unge skal få en nok av helhetlig, kvalitetssikret seksualitetsundervisning fra barnehagen og ut videregående skole. Kunnskap om kropp, identitet og seksualitet er grunnleggende for at mennesker skal kunne utvikle positiv selvfølelse og kroppslig råderett, samt kunne inngå trygge, samtykkende og respektfulle relasjoner. En helhetlig seksualitetsundervisning inkluderer undervisning i: samtykke og likeverd, grenser, juridiske rammeverk, følelser, relasjonsmangfold, familievariasjoner, kjønns- og seksualitetsmangfold, og identitet. Undervisningen bør bygges på et bredt og positivt helsebegrep som bevarer seksualitet som en naturlig og sunn del av unges identitet, med formål om utvikling av et godt forhold til egen kropp og seksualitet, samt trygge relasjoner med andre.

2. Ja til samtykkelov

Vi arbeider for å få innført en samtykkebasert voldtektslovgining i Norge.  Seksualisert vold er et betydelig samfunnsproblem verden rundt – også i Norge. 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har opplevd seksuelle overgrep. Av disse har hver tiende kvinne og hver hundrede mann blitt utsatt for voldtekt. Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år. Per dags dato eksisterer det ikke tilsvarende statistikk om seksualisert vold mot ikke-binære personer i Norge, men internasjonal forskning tyder på at de av oss som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer er mer utsatt for denne typen vold. Det finnes en rekke myter knyttet til voldtekt og seksuelle overgrep. Et likhetstrekk mellom dem er at skylden tillegges offeret fremfor gjerningspersonen. Voldtektsmytene er ofte kjønnsspesifikke, i så måte at de utarter seg ulikt ut ifra hvorvidt offeret oppfattes som kvinne eller mann. Likevel kan disse mytene gå på bekostning av alle kjønn, og medfører ofte en ekstra belastning for overgrepsofre som kan vegre seg for å fortelle om overgrepet, anmelde det til politiet eller på andre måter be om hjelp. SNU er en av organisasjonene som initierte til samtykkealliansen, et nettverk av organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.
Les mer på samtykkelov.no.

3. Abortrettigheter

SNU mener at gravide kan ta egne avgjørelser når det gjelder deres egen helse og kropp, og at det derfor ikke burde være abortnemnder som skal ta disse avgjørelsene på vegne av de som ønsker fosterreduksjon eller abort etter uke 12. SNU anerkjenner kampen for trygge og lovlige aborter som en av de aller viktigste likestillingssakene i verden i dag. De fleste land har enten restriksjoner eller forbud mot abort. Dette er et brudd på individets rettigheter til selvbestemmelse over egen kropp og medfører store helseutfordringer i livene til personer med livmor. Mange tusener dør av utrygge aborter hvert eneste år. I noen land står man også i fare for å bli dømt til fengsel dersom man får utført en abort, eller hvis man opplever en spontanabort. Slike juridiske rammeverk hemmer personer med livmor sin mulighet til å ta utdanning og delta aktivt i samfunnet, og hindrer reell kjønnslikestilling i et globalt perspektiv.

  • Å fjerne skam og stigma tilknyttet abort, inkludert det å ta flere aborter og uavhengig av livssituasjon
  • At abortlovgivning først og fremst handler om å sikre seksuell helse og rett på kroppslig autonomi
  • At abort skal være lovlig, trygt og tilgjengelig for alle i Norge og ellers i verden, uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • At abortnemndene fjernes og abortlovgivning for selvbestemt abort utvides til levedyktighet, som i dag anses som opp til uke 22
  • At alle skal ha tilgang til gratis rådgivning både før og etter abort, og møtes på en ikke-moralistisk, respektfull og reflektert måte, slik at personens behov og integritet blir ivaretatt, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet, kropp, alder, funksjonsevne og kulturell eller religiøs tilhørighet.
  • At ungdom under 16 år skal kunne ta abort uten at foresatte har rett til å uttale seg om svangerskapsavbruddet i tilfeller hvor ungdommen ikke ønsker deres innspill

Les hele vårt politiske plattform Her