Loading....

VÅR POLITIKK

SEKSUALITET ER EN INTEGRERT DEL AV MENNESKETS IDENTITET …

… Derfor arbeider Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. SNUs formål er å sikre ungdommers rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert til sin reproduktive helse. SNU mener at normkritisk tenkning, gjensidig respekt, likestilling og fullt samtykke er forutsetninger for å realisere disse rettighetene, og det er disse verdiene som danner grunnlaget for vår formålsparagraf.

 

VÅRE HOVEDPOLITISKE SATSNINGER:


Helhetlig, mer og bedre seksualitetsundervisning

Vi arbeider for at alle barn og unge skal få en nok av helhetlig, kvalitetssikret seksualitetsundervisning fra barnehagen og ut videregående skole. Kunnskap om kropp, identitet og seksualitet er grunnleggende for at mennesker skal kunne utvikle positiv selvfølelse og kroppslig råderett, samt kunne inngå trygge, samtykkende og respektfulle relasjoner. En helhetlig seksualitetsundervisning inkluderer undervisning i: samtykke og likeverd, grenser, juridiske rammeverk, følelser, relasjonsmangfold, familievariasjoner, kjønns- og seksualitetsmangfold, og identitet. Undervisningen bør bygges på et bredt og positivt helsebegrep som bevarer seksualitet som en naturlig og sunn del av unges identitet, med formål om utvikling av et godt forhold til egen kropp og seksualitet, samt trygge relasjoner med andre.

 

Ja til samtykkelov

Vi arbeider for å få innført en samtykkebasert voldtektslovgining i Norge.  Seksualisert vold er et betydelig samfunnsproblem verden rundt – også i Norge. 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har opplevd seksuelle overgrep. Av disse har hver tiende kvinne og hver hundrede mann blitt utsatt for voldtekt. Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år. Per dags dato eksisterer det ikke tilsvarende statistikk om seksualisert vold mot ikke-binære personer i Norge, men internasjonal forskning tyder på at de av oss som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer er mer utsatt for denne typen vold. Det finnes en rekke myter knyttet til voldtekt og seksuelle overgrep. Et likhetstrekk mellom dem er at skylden tillegges offeret fremfor gjerningspersonen. Voldtektsmytene er ofte kjønnsspesifikke, i så måte at de utarter seg ulikt ut ifra hvorvidt offeret oppfattes som kvinne eller mann. Likevel kan disse mytene gå på bekostning av alle kjønn, og medfører ofte en ekstra belastning for overgrepsofre som kan vegre seg for å fortelle om overgrepet, anmelde det til politiet eller på andre måter be om hjelp. SNU er en av organisasjonene som initierte til samtykkealliansen, et nettverk av organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.
Les mer på samtykkelov.no.

 

Gratis prevensjon til alle under 16 år 

Vi arbeider for at alle i Norge skal få gratis prevensjon under 16 år. I dag får alle unge mellom 16-22 år dekket gratis prevensjon av staten. Vi ønsker at dette også skal gjelde for de av oss under 16 år. Kunnskap om og tilgang til prevensjon er et av de viktigste tiltakene for å sikre personers selvbestemmelse over egen kropp, og dermed ivareta deres reproduktive helse og rettigheter. Disse rettighetene er også grunnleggende for personers – og spesielt de av oss med eggstokker og livmor – tilgang til og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnet generelt. SNU mener derfor at alle personer burde ha gratis tilgang til prevensjon og smittebeskyttelse som er tilpasset deres behov, uavhengig av alder, økonomisk situasjon og geografisk, kulturell eller religiøs tilhørighet.

 

Les hele vårt politiske plattform her.