Loading....

Bli med i SNU’s nye prosjekt: KISS-ambassadørene!

Obs: søknadsfristen er over, og ambassadørene er valgt ut.

Er du interessert i temaer knytt til seksualitet, identitet og kropp?

Syns du seksualitet, kropp og identitet blir lite snakka om eller får for lite fokus i skuleundervisninga? Har du lyst til å lære meir om seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter og bidra til at også andre ungdom får lære meir?

Gjennom SNU sitt nye prosjekt “KISS-ambassadørene” kan du både auke din kunnskap om og engasjement kring kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS) og bidra til at andre unge får ein arena til å engasjere seg! Spennande, gøy og gratis!

 

6-8. september arrangerer vi ei kurshelg der du kan få lære om seksualitet, kropp og identitet, med spesielt fokus på positiv seksualitet, samtykke og grenser, normkritikk og interseksjonalitet. Kurshelga vil foregå i Oslo, og SNU dekker kost, losji og reise for alle deltagere.

I etterkant av kurshelga ønsker vi at du arrangerer aktiviteter der du bur, som ung-til-ung undervisning eller andre arrangement som du sjølv ønsker. SNU bistår deg kring det økonomiske og praktiske i forhold til å planlegge og gjennomføre slike arrangement.

I desember runder vi av året med ein ein-dags erfaringskonferanse der du igjen får møte dei andre ambassadørene og dele tankar og erfaringar kring prosjektet! Her får du moglegheit til å påverke korleis SNU arbeider lokalt, og dele dine synspunkt. Konferansen blir avholdt i Oslo, med reise og kost dekka av SNU.

Litt skummelt å melde seg på åleine? Det er veldig åpent for å melde seg på med ein venn eller ein medelev ein ønsker å engasjere seg saman med! Føler du at du ikkje kan nokon ting om denne tematikken og å vere ambassadør høyres litt skummelt ut? Desto større grunn til å melde seg på! Med interesse og engasjement treng du ingen spesiell forhåndskunnskap.

 

Prosjektet inkluderer:

 • Ei tredagers kurshelg i september saman med inntil 30 andre ungdom, der du får moglegheit til å auke kunnskapen din om og engasjement kring seksualitet, identitet, samliv og kropp. Heilt gratis!  
 • Oppfølging og tilrettelegging for at du skal kunne gjennomføre ung-til-ung aktiviteter der du bur.
 • Eit erfaringsseminar i desember, der du får møte igjen dei andre ambassadørane og dele erfaringar og tankar kring prosjektet, som kan påverke korleis SNU arbeider lokalt. Sjølvsagt også gratis!
 • Mykje ny kunnskap om fleire spennande tema og erfaring i å arrangere ung-til-ung undervisning og moglegheit til å skal ein arena for andre unge å engasjere seg.
 • Nye vener med same interesser i heile Noreg.
 • Bevis på gjennomført kurshelg. Supert på CVen!

Vi ønsker deg som:

 • Er fortrinnsvis mellom 16 og 19 år, men det er også åpent for andre engasjerte under 26 år å søke.
 • Synes seksualitetsundervisninga i skulen ikkje er god nok, og vil lære meir.
 • Vil bidra til at andre unge kan engasjere seg i tema som kropp, identitet, seksualitet og samliv, og vil bidra til å skape ein arena for dette engasjementet der du bur.
 • Synes at tematikken verker spennande, men ikkje veit kvar du kan få utløp for engasjementet ditt.
 • Synes det hadde vore gøy å engasjere deg saman med andre ungdom.
 • Er ein vennegjeng eller ei mindre gruppe medelevar som vil engasjere dykk saman.

Søknadsfrist:

24.juni. Du blir kontakta av oss i løpet av sommaren!

Send inn søknad her:

https://docs.google.com/forms/d/1S49bhGIDGXXGXOa7QKCYe0j7Ko2A8k8z_Lr9vtW-KGE/edit

 

Vil du være med i planleggingsutvalget til SNUs nye prosjekt?

I 2019 skal Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) utvikle, planlegge og gjennomføre et flunkende nytt prosjekt av og for ungdom som ønsker å arbeide med seksualpolitiske temaer, problemstillinger og utfordringer.

Prosjektet, som har fått arbeidstittelen «SRHR Ambassadørene», har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I løpet av prosjektperioden skal SNU:

 • Planlegge og gjennomføre en tredagers kurshelg for inntil 30 deltakende ungdommer, med sikte på å øke deres kunnskaper om og engasjement for SRHR
 • Utvikle og produsere informasjonsmateriell og verktøy som styrker og forenkler ungdommers frivillige arbeid med SRHR etter kurshelgen
 • Inspirere og stimulere ungdom til å gjennomføre selvdrevne, frivillige ung-til-ung aktiviteter, som til sammen vil nå ut til over 500 ungdommer rundt omkring i landet
 • Samle ungdommers erfaringer med og refleksjoner rundt å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter med seksualitetsrelaterte temaer i fokus, som kan brukes for å videreutvikle prosjektet eller sette i gang nye initiativer for ungdomsdrevet frivillig arbeid på SRHR-feltet

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom under 26 år som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i utvalget som skal planlegge prosjektet.

Utvalget vil ha ansvar for å lage en detaljert fremdriftsplan for prosjektet, bestemme fokus og innhold for aktivitetene til kurshelgen, samt utvikle verktøy og materiell som kan benyttes av kurshelgens deltakere. De vil arbeide tett med prosjektets koordinator, som vil være ansatt i 25% stilling og ha ansvar for alt det administrative arbeidet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av både kurshelgen og erfaringskonferanse, samt oppfølgingen av prosjektets deltakere mellom kurshelgen og erfaringskonferansen.

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer prosjektet, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost på post@snuorg.no innen 24. mars!

 

LNU støtter SNU’s nye prosjekt «SRHR ambassadørene» med 365 000 kr!

SNU har nylig fått innvilget støtte på 365 000 kr fra LNU Aktivitetsstøtta til å gjennomføre prosjektet «SRHR ambassadørene».

Prosjektet som har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Gjennom å øke en utvalgt gruppe ungdommers kunnskaper om seksualitetsrelaterte temaer, samt styrke deres evner til å snakke med jevnaldrende om disse temaene på en trygg, positiv, respektfull og inkluderende måte, tar prosjektet sikte på at deltakerne skal utvikle den kompetansen de trenger for å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter hvor SRHR står i fokus.

Ved å belyse temaer som positiv seksualitet, mangfold, samtykke og respekt, og gjennom å vektlegge ungdomsdeltakelse i alle fasene av prosjektet, har prosjektet også som formål å være et ungdomsdrevet forebyggende tiltak mot seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep blant ungdom.

Vi i styret er utrolig takknemlig for tildelingen, og gleder oss til å ta fatt på prosjektet! Det første vi skal gjøre er å nedsette et utvalg som skal ha hovedansvaret for å videre spesifisere prosjektets innhold og fremdriftsplan, samt å planlegge en tredagers kurshelg for ungdom under 26 år og begynne arbeidet med å utvikle informasjonsmateriell som kan tas i bruk av prosjektets deltakere etter kurshelgen.

Er du interessert i å lære mer om prosjektet, har du noen tanker om hvilke temaer som burde stå i fokus, eller kunne du kanskje tenke deg å sitte i utvalget? Kom på vårt innspillsmøte 11. mars i lokalene til vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, i Christian Krohgs gate 34.

Målet for møtet er å presentere prosjektets formål, innhold og aktiviteter slik det er beskrevet i prosjektsøknaden, og la deltakerne selv komme med innspill om:

 • Hvilke utfordringer knyttet til SRHR – spesielt mht. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep – står mest sentralt i norske ungdommers liv og burde vektlegges i prosjektet?
 • Hva slags tiltak kan gjennomføres av og for ungdom for å skape økt kunnskap og engasjement for SRHR, og samtidig virke forebyggende for utfordringene knyttet til SRHR?

Agenda for møtet:

17.00: Pizza og (uformell) prating

17.15: Møtet åpnes og vi tar en presentasjonsrunde av de som er tilstede

17.25: SNU presenterer prosjektet «SRHR Ambassadørene»

17.35: Innspill og diskusjon: Ungdommers utfordringer knyttet til SRHR

17.55: Pause

18.00: Innspill og diskusjon: Forslag til engasjerende tiltak av og for ungdom

18:20: Oppsummering av diskusjoner.

18:30: Møtet avsluttes

Mot slutten av møtet kan de som ønsker det melde sin interesse for å sitte i utvalget som skal arbeide videre med planleggingen av prosjektet.

Ønsker du å delta? Send påmelding til ungdomskoordinator i Sex og Politikk på mail til stine@sexogpolitikk.no innen 8. Mars.

Vil DU bli med SNU til Luxembourg og Armenia?

I samarbeid med Foreign Students of Luxembourg og deres norske partnerorganisasjon Frie Filmere har SNU fått muligheten til å delta på prosjektet «DocuSpeech against Hate Speech».

Prosjektet ønsker å benytte filmskaping som et strategisk verktøy for å opplyse unge mennesker om menneskerettigheter og å bekjempe diskriminering og hatprat gjennom å skape korte dokumentarfilmer som kan opplyse og engasjere. Vi vet at mange unge opplever diskriminering og hatprat via internett, og dokumentarfilmer kan være en måte å bruke det samme verktøyet for å spre toleranse i stedet for hat.

Synes du dette høres spennende ut? Da vil vi ha deg med på laget! I tillegg til prosjektansvarlig i SNU er vi på utkikk etter tre personer ønsker å bli med oss til Luxembourg og Armenia for å ta del i dette viktige prosjektet. Reise, opphold, mat og aktiviteter underveis vil bli dekket av Foreign Students of Luxembourg og Erasmus+.

Oppbygging:

 • 1. Seminar i Luxembourg 1-10. desember 2018. Seminaret samler 35 unge, engasjerte frivillige fra Norge, Luxembourg, Polen, Portugal, Georgia, Russland og Armenia. På dette seminaret vil man få opplæring i filmskaping og deretter skape opplysende filmsnutter til bruk i organisasjonsarbeid for å bekjempe hatprat.
 • 2. Etterarbeid i Norge. Deltakerne drar hjem til organisasjonene sine for å jobbe videre med filmskaping og benytte filmsnuttene til lokale prosjekter. SNUerne som deltar i prosjektet jobber sammen og blir enige om hvordan de ønsker å nå ut med filmsnuttene de har produsert.
 • 3. Avsluttende seminar i Armenia 25. mai til 1. juni 2019. Prosjektarbeidet analyseres. Deltakerne kommer med anbefalinger for hvordan man effektivt kan benytte filmskaping for å opplyse om menneskerettigheter og bekjempe hatprat.

Vi ønsker deltakere som er:

 • 20 år eller eldre.
 • God i skriftlig og muntlig engelsk.
 • Engasjert i tematikken.
 • Motivert til å delta i prosjektet gjennom hele forløpet fram til prosjektet avsluttes sommeren 2019, inkludert SNUs prosjektarbeid hjemme i Norge i perioden mellom turene til Luxembourg og Armenia.
 • Skal helst ha anledning til å delta både på turen til Luxembourg 1-10. desember 2018 og til Armenia 25. mai til 1. juni 2019, men unntak kan gjøres dersom man bare har anledning til en av turene.
 • Erfaring med medier og kommunikasjon er ikke et krav, men kan være en fordel.

Kunne DU tenke deg å bli med? Send en e-post til kristine@snuorg.no innen onsdag 3. oktober, og fortell kort om din motivasjon til å ta del i prosjektet. Har du drevet med organisasjonsarbeid tidligere? Er du engasjert i å forebygge diskriminering og hatprat? Har du tatt del i lignende prosjekter? Skriv gjerne noe om dette!

Alle medlemmer av SNU som har fylt 20 år kan søke. Er du ikke medlem av SNU enda? Du kan melde deg inn i organisasjonen her.

Eventuelle spørsmål om prosjektet rettes til kristine@snuorg.no

Prosjektet er organisert av Foreign Students of Luxembourg og finansiert av Erasmus+. SNU har fått mulighet til å delta takket være organisasjonen Frie Filmere v/ Geir Bergersen.