Loading....

Vil du engasjere deg i styret til SNU?

Bilde av SNU-styret for perioden 2016-2017

SNUs generalforsamling 2017 avholdes 2. oktober, og en av hovedoppgavene for generalforsamlingen vil være å velge et nytt styre.

Alle verv i SNU har en varighet på 1 år, og siden det ikke ble utnevnt en valgkomité ved forrige generalforsamling er alle verv ledige. Dette vil si at alle fullverdige medlemmer i SNU kan stille til valg på generalforsamlingen.

Det er til sammen 8 ledige verv i SNU. Frem til i år har styret bestått av en leder, sekretær, økonomiansvarlig og 5 udefinerte verv. I år vil styret legge frem et forslag for generalforsamlingen, hvor hvert av de 8 vervene har en tittel og et avgrenset ansvarsområde. Styret foreslår som følger:

Leder
Leder er organisasjonens ansikt utad. Hen skal representere organisasjonen i offentligheten, og er forpliktet til å opptre etter organisasjonens formål og de planer og vedtekter generalforsamlingen har avgjort. Videre har leder hovedansvaret for:

 • A sørge for at organisasjonens drift er profesjonell og økonomisk forsvarlig
 • Å stimulere organisasjonens utvikling gjennom å informere om og tilby styrets medlemmer og engasjerte frivillige kompetanseløft i form av relevante kurs
 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med organisasjoner SNU er medlem av, både nasjonalt og internasjonalt
 • Å innkalle til styremøter, samt etterlyse saker til, og sette dagsorden for, møtene
 • Å sende innkalling til den ordinære generalforsamlingen og etterlyse saker til den endelige sakslisten
 • Å tilrettelegge for og fremme god kommunikasjon, godt samarbeid og et trygt miljø innad i organisasjonen 

Nestleder
Nestleder er organisasjonens sekretær, leders stedfortreder og nærmeste samarbeidspartner. Sammen med leder, nasjonal og internasjonal koordinator, har nestleder ansvar for kommunikasjon med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Videre har nestleder hovedansvar for:

 • Å svare på henvendelser til SNUs mail, og/eller videresende henvendelsene til riktig person innad i styret
 • Å oppdatere SNUs medlemslister kontinuerlig, og videreformidle nyinnmeldinger til økonomiansvarlig slik at innbetaling av årskontingent følges opp
 • Å representere SNU i Sex og Politikk sitt styre, eller sørge for at et annet styremedlem trer inn i denne rollen
 • Å skrive referat fra styrets møter og protokoll fra generalforsamlingen, samt sørge for at disse blir signert
 • Å tilrettelegge for og fremme god kommunikasjon, godt samarbeid og et trygt miljø innad i organisasjonen

Politisk ansvarlig
Politisk ansvarlig er «primus motor» for organisasjonens politiske påvirkningsarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på relevante hendelser, bevegelser og kampanjer. Videre har politisk ansvarlig hovedansvaret for:

 • Å utarbeide seksualpolitiske debattinnlegg og kronikker til nyhetsmediene og SNUs hjemmeside, i samarbeid med leder og/eller nestleder
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på relevante demonstrasjoner, og tilslutte SNU disse etter avtale med øvrige styremedlemmer
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeid og utvikling knyttet til seksualpolitisk tematikk i internasjonal, nasjonal, regional og lokal politikk
 • Å sørge for at SNUs arbeid fremmer innholdet i organisasjonens politiske styringsdokument, og legge frem forslag til endringer i dette for generalforsamlingen
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Nasjonal koordinator
Nasjonal koordinator er organisasjonens kontaktperson for nasjonale samarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeidet som gjøres av relevante organisasjoner, og skape grobunn for samarbeid med disse. Videre har nasjonal koordinator hovedansvaret for:

 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med nasjonale nettverk SNU er medlem av
 • Å skape og opprettholde samarbeid med nasjonale ungdomsorganisasjoner
 • Å samarbeide med ansatte i Sex og Politikk om nasjonalt SRHR-arbeid, deriblant styrke SNUs rolle i Uke 6
 • Å initiere og drifte nasjonale SRHR-kampanjer
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Internasjonal koordinator
Internasjonal koordinator er organisasjonens kontaktperson for internasjonale samarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeidet som gjøres av relevante organisasjoner, og skape grobunn for samarbeid med disse. Videre har internasjonal koordinator hovedansvaret for:

 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med internasjonale nettverk SNU er medlem av
 • Å skape og opprettholde samarbeid med relevante ungdomsorganisasjoner i andre land
 • Å samarbeide med ansatte i Sex og Politikk om internasjonalt SRHR-arbeid
 • Å initiere og drifte internasjonale SRHR-kampanjer
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig er organisasjonens kasserer, og har ansvar for oversiktlig, lovmessig, ansvarlig og utviklende økonomisk drift i organisasjonen. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på frister for relevante økonomiske støtteordninger, samt å utarbeide søknader til disse i samarbeid med aktuelle styremedlemmer. Videre har økonomiansvarlig hovedansvaret for:

 • Å forberede og redegjøre for budsjett og regnskap på fire ganger årlig og ved generalforsamling
 • Å holde seg oppdatert på SNUs bankavtaler, og følge med på transaksjoner i nettbanken
 • Å klargjøre alle utbetalinger i nettbanken, slik at leder enkelt kan godkjenne disse
 • Å følge opp medlemmers innbetaling av årskontingent, enten ved utsending av fakturaer eller å holde seg oppdatert på transaksjoner i Vipps
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er «primus motor» for organisasjonens sosiale sammenkomster, medlemsmøter og øvrige arrangementer. Dette innebærer å sørge for at det avholdes seminar, debatter, workshops, foredrag etc. i regi av SNU. Videre har arrangementansvarlig hovedansvaret for:

 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på samfunnsdebatten, politikk og popkultur, og planlegge arrangementer med utgangspunkt tidsaktuell tematikk
 • Å lage og vedlikeholde en oversikt over lokaler og aktører som kan være aktuelle å samarbeide med i forbindelse med fremtidige arrangement
 • Å utarbeide honorarsatser for eksterne bidragsytere
 • Å skrive rapporter fra SNUs arrangementer og prosjekter, både til nettsiden og til arkivering
 • Bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig fungerer som knutepunktet mellom styret og organisasjonens medlemmer og følgere på sosiale medier. Dette innebærer å sørge for at styrets arbeid blir kommunisert via e-post, nettside og sosiale medier. Videre har kommunikasjonsansvarlig hovedansvaret for:

 • Å redigere og sende ut nyhetsbrev til SNUs medlemmer, basert på aktivitetsrapporter fra samtlige styremedlemmer
 • Å oppdatere SNUs nettside, twitterkonto, facebookside og instagramkonto oppdateres jevnlig
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på trender og kampanjer som foregår på sosiale medier
 • Å samarbeide tett med arrangementsansvarlig for å best mulig promotere kommende arrangement.
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Dersom ett eller flere av disse vervene virker aktuelle for deg ber vi deg melde din interesse på dagen for generalforsamlingen, men ikke nøl med å ta kontakt på e-post (post@snuorg.no) om du har noen spørsmål i forkant av møtet.  Det nye styret vil bli stemt frem av de oppmøtte, så selv om du ikke ønsker å stille til valg selv ønsker vi å oppfordre deg til å møte opp og stemme frem de kandidatene du ønsker skal drive SNU fremover det neste året.

Vel møtt!