SNU har fått 11 nye uke 6 ambassadører

Uke 6 er et gratis seksualitetsundervisningsmateriell til barn, ungdom og videregående elever til relevante kompetansemål i flere fag.

Sist fredag møttes  de 11 utvalgte Uke 6 ambassadører før første gang for å tilbringe helgen sammen med oss på våre kontorer i Oslo. Våre ambassadører tok turen fra Tromsø, Bergen, Trondheim og Hamar  sammen

med styret til SNU som arrangerte samlingen.

Med oss hadde vi invitert Runa Udbjørg fra Skeiv Ungdom til å holde et foredrag om kjønns- og seksualitetsmangfold.  Marianne Støle-Nilsen som er seniorrådgiver i moderorganisasjonen vår Sex og Politikk holdt også et foredrag for ambassadørene om seksualitetsundervisningen i Norge. Vi takker foredragsholderne for gode foredrag som satte hjerner i kok.

På lørdag ble deltakerne bedre kjent med hverandre og fikk en god faglig introduksjon til tematikken. Deretter avsluttet vi dagen med en hyggelig middag og bowling.

På søndag fikk ambassadørene realistiske case oppgaver som de presenterte for hverandre. Case oppgavene handlet i stor grad om hva slags type oppdrag de kan forvente seg å få i møte med ungdomsorganisasjoner, studenter og konfirmanter.

SNU takker for en inspirerende helg sammen med en bukett av herlige mennesker, og vi gleder oss til veien videre!

 

Ønsker du å få et skreddersydd uke 6 opplegg fra våre uke 6 ambassadører? Send gjerne en e-post til oss  post@snuorg.no.

 

SNU søker Uke 6 ambassadører!

Uke 6 ambassadører

SNU, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, søker frivillige personer i alderen 18 til 26 år som har lyst til å bli ambassadører for seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6.

Om Uke 6 og ambassadørordningen
Uke 6 er et gratis undervisningsmateriell for lærere og andre som skal snakke med ungdom om seksualitet og identitet. De grunnleggende prinsippene for materiellet er at seksualitetsundervisningen skal være helhetlig, alderstilpasset, normkritisk, dialogbasert og knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

Det er SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk, som er leverandøren av Uke 6 i Norge. I samarbeid med dem lanserer nå SNU en egen ordning for frivillige som ønsker å jobbe med formidling av seksualitetsundervisning, med spesielt fokus på bruk av Uke 6.

Arbeidsoppgavene til Uke 6 ambassadørene vil i hovedsak gå ut på å holde presentasjoner om bruk av Uke 6 i seksualitetsundervisning for lærerstudenter og andre som skal snakke med ungdom om seksualitet, ved relevante utdanningsinstitusjoner rundt omkring i Norge.

Samtidig kan det dukke opp oppdrag hvor Uke 6 ambassadørene vil få mulighet til å holde kurs og foredrag hvor målgruppen er barn og ungdom selv, eller bistå Sex og Politikk i deres kursarbeid rettet mot etablerte undervisere og helsepersonell.

Uke 6 ambassadørordningen vil baseres på frivillig arbeid, men ambassadørene vil få dekket reise, måltider og eventuell overnatting når de er ute på et oppdrag. Samtidig vil ordningen være meget fleksibel, og det vil alltid være opp til de frivillige selv å velge hvorvidt de ønsker å takke ja til et oppdrag.

De som ønsker å engasjere seg gjennom ambassadørordningen må kunne delta på kurshelg i Oslo første helgen i mars (fredag 2. til søndag 4. mars). Sex og Politikk dekker deltakernes utgifter i forbindelse med reise, overnatting og måltider under kurset. Gjennom helgen vil man få en grundig innføring i både de grunnleggende prinsippene for Uke 6 og de ulike temaene som belyses i materiellet, slik at man vil være trygg på å bli tilbudt oppdrag i ettertid.

Kvalifikasjoner
Vi leter etter deg som

 • Er mellom 18 og 26 år gammel
 • Er engasjert i tematikk knyttet til seksualitet, kropp, kjønn og identitet
 • Er opptatt av å forbedre seksualitetsundervisningen som tilbys i Norge
 • Er komfortabel med å skulle holde presentasjoner foran et publikum

Høres dette spennende ut?
Send en kort søknad til post@snuorg.no hvor du forteller oss litt om deg selv og din motivasjon for å bli Uke 6-ambassadør. Selv om kursingen vil foregå i Oslo vil vi gjerne ha ambassadører som bor i andre deler av vårt langstrakte land, så husk å oppgi din bostedsadresse. Eventuelle spørsmål til ambassadør-rollen eller søknadsprosessen kan rettes til samme adresse.

Søknadsfrist: 9. februar

Hvem er SNU?
SNU er en frivillig ungdomsorganisasjonen som arbeider politisk for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som ofte forkortes til SRHR. Kjernen i arbeidet vårt er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet. Vi engasjerer oss derfor i en rekke temaer, deriblant seksualitetsundervisning, abort, prevensjon, kjønnslikestilling og rettigheter for LHBTI-personer.

Du kan lese mer om SNU på www.snuorg.no/om-snu og om Uke 6 på www.uke6.no.

Girls Can…

Forrige uke dro to SNUere til Brussel for å delta på ”Girls Can…”, en konferanse i anledning den internasjonale jentedagen. Konferansen var en del av The European Week of Action for Girls i regi av blant annet EU, FN, og IPPF, som vår moderorganisasjon Sex og Politikk er medlem av. På konferansen snakket inspirerende jenter og unge kvinner fra hele verden om sine historier, girl empowerment og hva de mener at jenter kan få til. Representanter fra EU og FN var tilstede for å snakke om hvordan de jobber for jenters rettigheter.

 

Kristine deltok på workshoppen ”Girls Can… Inspire”, hvor gruppen fikk i oppdrag å identifisere de viktigste barrierene jenter i verden i dag møter på. Vi organiserte dem under kategoriene ”sosialt/kulturelt”, ”økonomisk” og ”politisk”. Deretter kom den vanskelige jobben med å korte ned listen fram til vi til slutt hadde identifisert den aller viktigste barrieren som vi ville at EU skulle sette fokus på framover. Det var spesielt et punkt som absolutt alle sa seg enig i at begrenser jenter i verden i dag – manglende tilgang på skolegang. Dette punktet ble presentert for resten av konferansen, og representantene fra EU lovet å fortsette arbeidet sitt med å gi alle jenter verden over tilgang på en trygg og god utdanning.

 

Samtidig deltok Azeb på ”Girls can… Succeed”, der gruppen ble utfordret til å reflektere rundt ressurser EU kunne bidra med for å sikre utdanning for jenter. Hovedtemaene omhandlet økt økonomisk støtte, likestilling og tilgang til skole og pensum. Deltakerne ble bedt om å rotere rundt på de ulike temaene. Her fikk vi muligheten til å bidra og drøfte våre tanker om hva vi opplevde som viktig for at EU kunne styrke utdanning for jenter. Blant annet ble det satt fokus på sosiale kjønnsnormer som hindrer deltakelse, implementering og evaluering av den økonomiske støtten, samt tenåringsgraviditet og seksuell trakassering i skolen.

 

SNU synes det er flott at EU tar jenter på alvor, for jenter kan faktisk få til akkurat det de vil – så lenge de får muligheten til det!

Vil du engasjere deg i styret til SNU?

Bilde av SNU-styret for perioden 2016-2017

SNUs generalforsamling 2017 avholdes 2. oktober, og en av hovedoppgavene for generalforsamlingen vil være å velge et nytt styre.

Alle verv i SNU har en varighet på 1 år, og siden det ikke ble utnevnt en valgkomité ved forrige generalforsamling er alle verv ledige. Dette vil si at alle fullverdige medlemmer i SNU kan stille til valg på generalforsamlingen.

Det er til sammen 8 ledige verv i SNU. Frem til i år har styret bestått av en leder, sekretær, økonomiansvarlig og 5 udefinerte verv. I år vil styret legge frem et forslag for generalforsamlingen, hvor hvert av de 8 vervene har en tittel og et avgrenset ansvarsområde. Styret foreslår som følger:

Leder
Leder er organisasjonens ansikt utad. Hen skal representere organisasjonen i offentligheten, og er forpliktet til å opptre etter organisasjonens formål og de planer og vedtekter generalforsamlingen har avgjort. Videre har leder hovedansvaret for:

 • A sørge for at organisasjonens drift er profesjonell og økonomisk forsvarlig
 • Å stimulere organisasjonens utvikling gjennom å informere om og tilby styrets medlemmer og engasjerte frivillige kompetanseløft i form av relevante kurs
 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med organisasjoner SNU er medlem av, både nasjonalt og internasjonalt
 • Å innkalle til styremøter, samt etterlyse saker til, og sette dagsorden for, møtene
 • Å sende innkalling til den ordinære generalforsamlingen og etterlyse saker til den endelige sakslisten
 • Å tilrettelegge for og fremme god kommunikasjon, godt samarbeid og et trygt miljø innad i organisasjonen 

Nestleder
Nestleder er organisasjonens sekretær, leders stedfortreder og nærmeste samarbeidspartner. Sammen med leder, nasjonal og internasjonal koordinator, har nestleder ansvar for kommunikasjon med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Videre har nestleder hovedansvar for:

 • Å svare på henvendelser til SNUs mail, og/eller videresende henvendelsene til riktig person innad i styret
 • Å oppdatere SNUs medlemslister kontinuerlig, og videreformidle nyinnmeldinger til økonomiansvarlig slik at innbetaling av årskontingent følges opp
 • Å representere SNU i Sex og Politikk sitt styre, eller sørge for at et annet styremedlem trer inn i denne rollen
 • Å skrive referat fra styrets møter og protokoll fra generalforsamlingen, samt sørge for at disse blir signert
 • Å tilrettelegge for og fremme god kommunikasjon, godt samarbeid og et trygt miljø innad i organisasjonen

Politisk ansvarlig
Politisk ansvarlig er «primus motor» for organisasjonens politiske påvirkningsarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på relevante hendelser, bevegelser og kampanjer. Videre har politisk ansvarlig hovedansvaret for:

 • Å utarbeide seksualpolitiske debattinnlegg og kronikker til nyhetsmediene og SNUs hjemmeside, i samarbeid med leder og/eller nestleder
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på relevante demonstrasjoner, og tilslutte SNU disse etter avtale med øvrige styremedlemmer
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeid og utvikling knyttet til seksualpolitisk tematikk i internasjonal, nasjonal, regional og lokal politikk
 • Å sørge for at SNUs arbeid fremmer innholdet i organisasjonens politiske styringsdokument, og legge frem forslag til endringer i dette for generalforsamlingen
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Nasjonal koordinator
Nasjonal koordinator er organisasjonens kontaktperson for nasjonale samarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeidet som gjøres av relevante organisasjoner, og skape grobunn for samarbeid med disse. Videre har nasjonal koordinator hovedansvaret for:

 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med nasjonale nettverk SNU er medlem av
 • Å skape og opprettholde samarbeid med nasjonale ungdomsorganisasjoner
 • Å samarbeide med ansatte i Sex og Politikk om nasjonalt SRHR-arbeid, deriblant styrke SNUs rolle i Uke 6
 • Å initiere og drifte nasjonale SRHR-kampanjer
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Internasjonal koordinator
Internasjonal koordinator er organisasjonens kontaktperson for internasjonale samarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeidet som gjøres av relevante organisasjoner, og skape grobunn for samarbeid med disse. Videre har internasjonal koordinator hovedansvaret for:

 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med internasjonale nettverk SNU er medlem av
 • Å skape og opprettholde samarbeid med relevante ungdomsorganisasjoner i andre land
 • Å samarbeide med ansatte i Sex og Politikk om internasjonalt SRHR-arbeid
 • Å initiere og drifte internasjonale SRHR-kampanjer
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig er organisasjonens kasserer, og har ansvar for oversiktlig, lovmessig, ansvarlig og utviklende økonomisk drift i organisasjonen. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på frister for relevante økonomiske støtteordninger, samt å utarbeide søknader til disse i samarbeid med aktuelle styremedlemmer. Videre har økonomiansvarlig hovedansvaret for:

 • Å forberede og redegjøre for budsjett og regnskap på fire ganger årlig og ved generalforsamling
 • Å holde seg oppdatert på SNUs bankavtaler, og følge med på transaksjoner i nettbanken
 • Å klargjøre alle utbetalinger i nettbanken, slik at leder enkelt kan godkjenne disse
 • Å følge opp medlemmers innbetaling av årskontingent, enten ved utsending av fakturaer eller å holde seg oppdatert på transaksjoner i Vipps
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er «primus motor» for organisasjonens sosiale sammenkomster, medlemsmøter og øvrige arrangementer. Dette innebærer å sørge for at det avholdes seminar, debatter, workshops, foredrag etc. i regi av SNU. Videre har arrangementansvarlig hovedansvaret for:

 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på samfunnsdebatten, politikk og popkultur, og planlegge arrangementer med utgangspunkt tidsaktuell tematikk
 • Å lage og vedlikeholde en oversikt over lokaler og aktører som kan være aktuelle å samarbeide med i forbindelse med fremtidige arrangement
 • Å utarbeide honorarsatser for eksterne bidragsytere
 • Å skrive rapporter fra SNUs arrangementer og prosjekter, både til nettsiden og til arkivering
 • Bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig fungerer som knutepunktet mellom styret og organisasjonens medlemmer og følgere på sosiale medier. Dette innebærer å sørge for at styrets arbeid blir kommunisert via e-post, nettside og sosiale medier. Videre har kommunikasjonsansvarlig hovedansvaret for:

 • Å redigere og sende ut nyhetsbrev til SNUs medlemmer, basert på aktivitetsrapporter fra samtlige styremedlemmer
 • Å oppdatere SNUs nettside, twitterkonto, facebookside og instagramkonto oppdateres jevnlig
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på trender og kampanjer som foregår på sosiale medier
 • Å samarbeide tett med arrangementsansvarlig for å best mulig promotere kommende arrangement.
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Dersom ett eller flere av disse vervene virker aktuelle for deg ber vi deg melde din interesse på dagen for generalforsamlingen, men ikke nøl med å ta kontakt på e-post (post@snuorg.no) om du har noen spørsmål i forkant av møtet.  Det nye styret vil bli stemt frem av de oppmøtte, så selv om du ikke ønsker å stille til valg selv ønsker vi å oppfordre deg til å møte opp og stemme frem de kandidatene du ønsker skal drive SNU fremover det neste året.

Vel møtt!

SNU arrangerer aktivismefestival

Bilde av logoen til "Get your sh!t together" festivalen

Den 2. og 3. september arrangerer Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) aktivismefestivalen «Get your sh!t together» for aller første gang. Festivalen avholdes som en motreaksjon til den stadige normaliseringen av høyreekstrem retorikk – både i samfunnsdebatten og den høypolitiske sfæren.

Målet er å gi ungdom praktiske verktøy, i form av kunnskaper og ferdigheter, som kan gi dem grunnlaget, viljen og styrken til å ta til motmæle mot diskriminerende holdninger og hatefulle ytringer. I tillegg byr festivalen på muligheten til å bli kjent med frivillige organisasjoner, ildsjeler og samfunnsengasjerte kunstnere som vil bidra med en drøss av innslag og aktiviteter i løpet av festivalen.

«Get your sh!t together» er støttet av LNU, og arrangeres i samarbeid med en rekke ideelle og partipolitisk uavhengige organisasjoner. Festivalen holdes på Forandringshuset Grønland i Oslo, og er gratis og åpen for alle. For mer informasjon, festivalprogram (TBA) og påmelding se: http://getyourshittogether.no

Carina knuser sexmyter

Bilde av Carina Carlsen

Carina Carlsen er kjent som kroppspositivist, bursleskdanser og myteknuser gjennom sin kampanje #365kroppsmyter på Instagram-kontoen Fet, men fattet. Etter et inspirerende og lærerikt år med fokus på kropp er Carina nå i gang med en ny utfordring som vi i SNU synes er utrolig viktig – #365sexmyter! Vi tok en prat med Carina om sexmyter, seksualitetsundervisning og kjønn.

Hva er bakgrunnen for at du begynte å interessere deg for kropp og seksualitet?

Jeg har en fortid som spiseforstyrret og har alltid vært opptatt av kropp, enten på en negativ måte eller som nå i dag, en positiv måte. Kroppen er noe vi har med oss hele tiden, og jeg blir oppriktig lei meg når jeg ser hvor slemme vi er med kroppene våre, og hvor urealistiske mål vi setter for den. Jeg pleier å si at vi lever i et samfunn der det er verre å være tjukk enn slem, og at vi sammenligner oss med Photoshop. Etter å selv ha kommet meg igjennom, og i dag ha et sunt forhold til meg selv, bruker jeg all fritid, og litt til, på å forsøke å inspirere folk til det samme. Jeg vil ha en verden fri for kroppspress!

Jeg har alltid sagt at jeg ville bli sexolog, siden før jeg i det hele tatt visste hva en sexolog var, sikkert fordi jeg synes det hørtes kult ut. I dag har jeg en større forståelse av hva det er, og hva man kan jobbe med som sexolog, så i dag er det av litt andre grunner enn at det er kult. Jeg har også vokst opp med en familie som har hatt et veldig avslappet forhold til kropp og seksualitet. Det har alltid vært sånn at man kan spørre om ting hjemme hos oss, uten å måtte skamme seg, noe jeg etter hvert skjønte at ikke var tilfelle for alle rundt meg.

Jeg er jo også feminist, og synes det er en kombinasjon av hårreisende og spennende hvordan vi ser på kvinnekroppen og kvinners seksualitet i dagens samfunn. Den er full av paradokser, i form av at man skal være stolt av den man er, være frigjort, etc, men så innhenter de gammeldagse holdningene en, og så dømmes man som billig, løsaktig, og som et dårlig menneske.

Hvilke sexmyter synes du det er aller viktigst at samfunnet lærer mer om?

Jeg synes en av de viktigste tingene vi må fokusere på er den positive seksualiteten. I den seksualundervisningen jeg mottok da jeg gikk på skolen, handlet det mye om hvordan du unngikk ting – enten det var å bli gravid eller det var kjønnssykdommer. Undervisningen besto i all hovedsak av ordet «ikke». Det håper jeg vi kan snu på, for selvsagt skal man ha kunnskap om prevensjonsmidler og den slags, men jeg synes også vi skal snakke om alt det positive rundt sex. Jeg tror det vil lede til en sunnere holdning rundt sex, og ikke minst at den blir tryggere. Det er mye skam knyttet til seksualitet, i form av hva man liker, om man bør like det, etc.

Jeg husker selv vi hadde om onani i seksualundervisningen, og alle jentene hylte ut at dette var ekkelt og at det bare var ekle folk som drev med sånt. Så sto jeg der da, og følte meg som et skitten freak show. Det ødela sexlivet mitt i mange år fremover, både i forhold til sex med meg selv og andre.

I tillegg er kvinnelig seksualitet fortsatt veldig undertrykket i dagens samfunn, i form av at en kvinne som har seksuell appetitt ofte får et stempel på seg som løsaktig, billig, osv. Går du i korte skjørt «ber du om det», går du i for lange skjørt er du «prippen». Ligger du med mange er du «billig» og ligger du ikke med noen er du «kjedelig».

Finnes det noen utbredte sexmyter du selv lenge trodde var sanne?

Sexmytene er litt annerledes enn kroppsmytene som jeg tok for meg i fjor, fordi jeg har kunnet synse mye rundt kropp, mye fordi prosjektet var såpass personlig for meg, mens når det kommer til seksualundervisning er det viktig å sette seg litt mer inn i det. Jeg lærer masse, og det er helt supert, emn jeg lærer også mye jeg er sjokkert over at jeg ikke lærte i seksualundervisningen.

Det kommer sikkert knusing av noen myter jeg har trodd på etter hvert, men en av de jeg ble mest overrasket over, som jeg faktisk ikke visste, var dette med at når man blir utsatt for noe seksuelt, reagerer kroppen seksuelt. Det vil si at dersom man eksempelvis blir utsatt for en voldtekt, kan man få orgasme, blir våt, etc, hvilken selvsagt gir mening når man tenker seg om. Det betyr IKKE at man nyter det som skjer, men at kroppen reagerer seksuelt fordi den blir utsatt for seksuelle handlinger. Jeg leste en forskningsrapport hvor flere hadde blitt satt til å se aper ha sex, hvor så godt som alle fikk en seksuell reaksjon. Dette var ikke fordi de nødvendigvis fant det å se apekatter ha seg så veldig opphissende, men fordi de ble utsatt for noe seksuelt.

Dette er jo så viktig å informere om, og jeg tror at ved større kunnskap om ting som dette, vil man kanskje bli kvitt mye skam og fordommer som følger med sex og seksualitet.

Det knyttes ofte ulike forventninger til hvordan jenter og gutter skal uttrykke sin egen seksualitet – hvilke tanker har du rundt denne seksuelle dobbeltmoralen?

Jeg synes det er veldig slitsomt hvordan vi ser på kvinnelig og mannlig seksualitet. Menn skal liksom være macho, dominerende og seksuelt aggressive, mens kvinner skal være søte, underdanige og seksuelt passive. Det er det bildet vi få presentert fra vi er små, hvor gutter er tøffe og leker krig i skogen, mens jenter skal være ste og holde kjolene sine rene, og gjør det vanskelig å bryte ut av. Fremstår du som en myk mann, får du fort stempel som pysete, mangler baller, du er homofil, etc, hvilket også sier noe om hvilke holdninger vi har til for eksempel homofile. Det er uendelig mye å ta tak i her, men for å lage en kort oppsummering: Vi har så innmari trange bokser vi skal passe inn i, og jeg tror det gjør at vi har en mindre forståelse for alle de som ikke passer inn i de samme boksene, som for eksempel myke menn, dominante kvinner, transpersoner, aseksuelle, osv. Det må vi jo faktisk gjøre noe med, og jeg tror vi er på vei til et hyggeligere og mer inkluderende samfunn, men vi har enda en lang vei å gå.

Om du hadde fått muligheten til å forbedre dagens seksualitetsundervisning i skolen, hva ville ha vært de viktigste endringene for deg?

Nå er det en stund siden jeg hadde seksualundervisning, og det er nok mange steder den er veldig god, men jeg er redd det mange steder er prisgitt ildsjeler. Først og fremst ville jeg nok ha fokusert på å gjøre de som skal holde seksualundervisningen sikrere i sin sak. Du kan snakke om sex uten å snakke om egen seksualitet, og man kan fint snakke om sex uten å bli flau. Jeg ville hatt fokus på alt det fine sex kan være, og snakke masse om skam! Skam må ut av seksualundervisningen, og ut av seksualitet generelt. Skam ødelegger så mye for god sex, nytelse, og glede, og skaper så uendelig mye problemer som ikke har noen plass i all moroa!

Kjære Nina Karin Monsen…

At du som heterofil ciskvinne ikke klarer å forstå deg på mangfoldet av mennesker i samfunnet betyr ikke at det ikke er virkelig.

Vi i SNU reagerte sterkt da vi leste Nina Karin Monsens debattinnlegg hvor det kommer fram at hun mener at homofile ikke er like mye verdt som heterofile. «Homoseksualitet, gjensidig onani, er ingen egen form for seksualitet», ifølge Monsen.

Det finnes mennesker som er tiltrukket av samme kjønn, og mennesker som er tiltrukket av mer enn ett kjønn. Det finnes mennesker som føler seg som et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen. Det finnes mennesker som på ren biologisk basis ikke kan bli plassert inn i kategoriene mann eller kvinne, og mennesker som ikke føler at de passer inn i noen av disse kategoriene uavhengig av biologi. At du nekter å anerkjenne disse minoritetsgruppene kommer ikke til å forandre på det faktum at de finnes.

Lite kritisk

Det største problemet med kronikken din er den totale mangelen på kildekritikk. For å støtte opp om de negative holdningene dine refererer du blant annet til «den siste omfattende studien på området», men om du hadde vært kildekritisk hadde det ikke tatt deg lang tid å skjønne at denne såkalte studien overhodet ikke er vitenskapelig. Studien har ikke engang gjennomgått fagfellevurdering eller blitt publisert i en vitenskapelig journal. Bak journalen studien ble publisert i finner vi blant annet The Ethics and Public Policy Center, kjent for å være sterkt anti-LHBT. De synes blant annet det er helt greit å benytte religion som et våpen for diskriminering. En av forfatterne bak studien, McHugh, er også kjent for å være svært negativ til homofile og transpersoner. Han mener at homofili er et valg, og er motstander av kjønnskorrigerende behandling. Teksten er ikke empirisk vitenskap, men reflekterer bare forfatternes hatefulle meninger.

Du skriver at «bare et mindretall av unge som kjenner tiltrekning til noen av samme kjønn, fortsetter å gjøre det i voksen alder». Selv om det er riktig at seksuell tiltrekning er flytende og kan forandre seg gjennom livet, så tyder forskning på at det er mer vanlig å bevege seg fra heterofil attraksjon i ungdomstiden til homofil attraksjon som voksen enn motsatt. Spesielt for bifile har man hatt en utbredt stereotypi om at legningen kun er en fase noen befinner seg i før de kommer ut som homofile, men forskning viser at det er uvanlig at bifile bytter merkelapp på legningen sin i løpet av en 10-årsperiode. Vitenskapen er altså ikke helt enig med ditt syn på hva som teller som legitime legninger og ikke.

Videre refererer du til enkelthistorier som underbygger dine påstander, men ignorerer forskningen på området. Dersom du kun velger deg ut de kildene som passer deg er det kanskje ikke så rart at din virkelighet er ganske annerledes enn den virkeligheten resten av oss lever i. Hva med å oppsøke kunnskap for å utvide virkeligheten din i stedet for å diskriminere dem som ikke passer inn i den?

Diskriminering og psykisk helse

Diskriminering gjør stor skade. Du argumenterer for at transpersoner og seksuelle minoriteter er tragiske skjebner fordi de opplever høyere rater av psykiske lidelser, men er det egentlig så rart at disse gruppene sliter mer enn andre når det fremdeles finnes mennesker som deg som diskriminerer dem på det sterkeste? Linken mellom diskriminering og psykiske lidelser er vel etablert. Aksept og støtte fra familie eller sosiale grupper spiller samtidig en viktig rolle i å beskytte LHBT-mennesker mot helserisikoene som er assosiert med å være i en minoritetsgruppe, inkludert psykiske plager. Å være skeiv medfører ikke psykiske problemer i seg selv, men å bli diskriminert gjør det.

Alle mennesker fortjener å få leve ut sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten frykt for diskriminering og hat. At noen mennesker faller utenfor heteronormen skader ingen, men at disse gruppene diskrimineres skader alle.

Nytt år, nye muligheter

Bilde fra kampanjen "SNU OM TABU: en skamløs julekalender"

2016 var et spennende år for seksualpolitikken.

Modige jenter og gutter ga voldtektstatistikken ansikt, minoritetsjenter tok offentlig oppgjør med sosial kontroll, og det ble endelig innført selvbestemt juridisk endring av kjønn.

Vi har sett samfunnets identitetsmangfold blomstre i et nydelig fargespektrum, og tanken om at seksualitet er en integrert del av den menneskelige opplevelsen har slått rot i alt fra TV-serier til nasjonale strategiplaner.

Nye seksualpolitiske organisasjoner har spiret frem, og veletablerte ungdomsorganisasjoner har rettet fokuset mot spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Samtidig har bevegelser som Stopp Hatprat belyst viktigheten av å fremme medmenneskelig respekt i et samfunn i endring.

I 2016 har SNU deltatt på konferanser, seminarer og innspillsrunder i offentlige etater for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi har samarbeidet tett med moderorganisasjonen vår, Sex og Politikk, og takket være dem har SNU begynt å etablere seg som en del av både den nasjonale og internasjonale SRHR-bevegelsen.

På tampen av året lanserte vi også vår aller første kampanje ”SNU OM TABU: en skamløs julekalender”. Fra 1. til 24. desember publiserte vi daglige videoklipp hvor engasjerte ungdommer snakket om tabubelagte temaer. Vi er glade for at så mange valgte å følge med på kalenderen på facebook, og takknemlige for alle likes, delinger og innlegg på sosiale medier.

Ja, 2016 var virkelig et spennende år for SNU – men nå retter vi blikket vårt fremover. 2017 byr på flere muligheter til å løse både gamle og nye utfordringer. SNU vil fortsette å arbeide for likestilling, inkludering og mangfold i samfunnet, utfordre tabuer og skamkultur, samt fremme ungdomsperspektivet i SRHR-bevegelsen.

Vi ønsker dere et godt nytt år fylt med glede, engasjement og medmenneskelighet!

 

A brief history of abortion in the USA

Written by former president of SNU, Sarah Borgen

Abortion is a controversial and dividing topic amongst Americans today, however, abortion was not always approached as a moral issue. For instance, the debate about abortion in the mid 1800s was actually about exactly who should perform the medical procedure, not whether it was right or wrong.

Contributing to the transformation was the American Medical Association (AMA) formed in 1847. Midwives had performed most abortions, along with all types of reproductive care, but the AMA wanted to acquire the monopoly. Strategies to discredit midwives led to the regulation of abortion. At the time, the science guiding the practices of midwives and physicians was based on little more than superstition. However, the midwives had a more successful birth rate and lower mother mortality rate than physicians (Radosh 21-22).

This did not deter the AMA, in 1859, from proclaiming physician-facilitated abortions to be safer (Radosh 21). Much of the propaganda focused on the death of women seeking abortions from midwives. Shortly after, midwifery became illegal, giving physicians a monopoly over the practice. Abortion was put solely into the hands of men because only men were physicians at this time (Radosh 23).

In the early 20th century, abortions sparked little controversy. “In 1939 about two million abortions were performed” (Radosh 23). Of those two million abortions, the majority were achat cialis authentique requested by married women who already had children. Abortion became a major concern for the public when the amount of casualties were exposed. At the time about 10,000 women per year died from them, resulting in the criminalization of abortion (Radosh 24).

Apart from the danger of the procedure, shift began in the attitudes around abortion for a variety of reasons. Firstly, treatment for issues afflicting pregnant women became more advanced. Problems “such as chronic vomiting, cardiac problems, diabetes, toxemia, or renal problems” no longer would justify reasons for an abortion (Radosh 24). Secondly, abortions were no longer performed in the patient’s home, thus granting hospital review boards complete control over the practice of abortions. This regulation was different at each hospital. Some only provided abortions to wealthy women, while denying poor women.

Other hospitals required that the women had a certain amount of medical problems to justify an abortion. Others had a quota system and once that had been reached, women seeking abortion were turned away. Lastly, the Catholic Church took a more firm position against abortion.

In 1965, the Second Vatican Council proclaimed abortion to be morally wrong. A combination of decreased access to abortion and an increase in religious fervor on the morality against abortion, contributed to the politicizing of abortion (Radosh 25).

Legalization and Roe v. Wade

In 1973, the Supreme Court case, Roe v. Wade, determined under the ninth and fourteenth amendments that women had a right to privacy. This meant the law protected women’s right to a medically safe abortion—a huge achievement for the women’s liberation movement (Fischer and Goff 34). The ACLU explains what the right to privacy is and how it affects the right to choose:

The right to privacy is not mentioned in the Constitution, but the Supreme Court has said that several of the amendments create this right. One of the amendments is the Fourth Amendment, which stops the police and other government agents from searching us or our property without “probable cause” to believe that we have committed a crime. Other amendments protect our freedom to make certain decisions about our bodies and our private lives without interference from the government…

Unfortunately, not even a year after Roe v. Wade passed, “over fifty bills were introduced to restrict the right to abortion” (Radosh 29). That was just the start of the backlash. Only five years later, in 1976, the Hyde Amendment passed which restricted funds for Medicaid to be used for abortion, negatively affect poor women (Radosh 26).

Over the past 40 years the attack on safe and legal abortions has continued on both federal and local levels. The battle over a woman’s right to choose is still in constant jeopardy, with new political attacks every legislative session. We must continue to work towards a future without limitations to choice.

 

Credits

This is an excerpt from my senior undergrad thesis, “The Problems with Fetal Personhood.”

Fischer, Kathy and Goff, Sarah. “Health and Medical Aspects of Abortion.”

Radosh, Polly. “Abortion, A Sociological Perspective.”

SNU og Feministisk Forum inviterer til Halloweenfest

Uhuuu…

Velkommen til Halloweenfeiring med Feministisk forum og SNU!

Vi inviterer til fest i Biblioteket på Chateau Neuf, fredag 30. oktober fra klokka 20 og ut kvelden. Tema for kvelden er OVERDREVENT SEXY!

Du har sikkert fått med deg at Halloween har gått fra skummelt til sexy, særlig i damekostymeavdelingen. Her finner du sexy sykepleier, sexy politibetjent, sexy skolejente, sexy katt. Spørsmålet er… hvordan kan vi dra det enda lenger?

Hvordan ser en sexy angrepille ut? Sexy tomatsuppe? Sexy blåblå regjering? Premie til beste kostyme!

Sted: Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund

Tid: 30. oktober klokken 20:00

CC: Innpakket godteri til fellesskapet!