SNU søker Uke 6 ambassadører!

Uke 6 ambassadører

SNU, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, søker frivillige personer i alderen 18 til 26 år som har lyst til å bli ambassadører for seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6.

Om Uke 6 og ambassadørordningen
Uke 6 er et gratis undervisningsmateriell for lærere og andre som skal snakke med ungdom om seksualitet og identitet. De grunnleggende prinsippene for materiellet er at seksualitetsundervisningen skal være helhetlig, alderstilpasset, normkritisk, dialogbasert og knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

Det er SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk, som er leverandøren av Uke 6 i Norge. I samarbeid med dem lanserer nå SNU en egen ordning for frivillige som ønsker å jobbe med formidling av seksualitetsundervisning, med spesielt fokus på bruk av Uke 6.

Arbeidsoppgavene til Uke 6 ambassadørene vil i hovedsak gå ut på å holde presentasjoner om bruk av Uke 6 i seksualitetsundervisning for lærerstudenter og andre som skal snakke med ungdom om seksualitet, ved relevante utdanningsinstitusjoner rundt omkring i Norge.

Samtidig kan det dukke opp oppdrag hvor Uke 6 ambassadørene vil få mulighet til å holde kurs og foredrag hvor målgruppen er barn og ungdom selv, eller bistå Sex og Politikk i deres kursarbeid rettet mot etablerte undervisere og helsepersonell.

Uke 6 ambassadørordningen vil baseres på frivillig arbeid, men ambassadørene vil få dekket reise, måltider og eventuell overnatting når de er ute på et oppdrag. Samtidig vil ordningen være meget fleksibel, og det vil alltid være opp til de frivillige selv å velge hvorvidt de ønsker å takke ja til et oppdrag.

De som ønsker å engasjere seg gjennom ambassadørordningen må kunne delta på kurshelg i Oslo første helgen i mars (fredag 2. til søndag 4. mars). Sex og Politikk dekker deltakernes utgifter i forbindelse med reise, overnatting og måltider under kurset. Gjennom helgen vil man få en grundig innføring i både de grunnleggende prinsippene for Uke 6 og de ulike temaene som belyses i materiellet, slik at man vil være trygg på å bli tilbudt oppdrag i ettertid.

Kvalifikasjoner
Vi leter etter deg som

 • Er mellom 18 og 26 år gammel
 • Er engasjert i tematikk knyttet til seksualitet, kropp, kjønn og identitet
 • Er opptatt av å forbedre seksualitetsundervisningen som tilbys i Norge
 • Er komfortabel med å skulle holde presentasjoner foran et publikum

Høres dette spennende ut?
Send en kort søknad til post@snuorg.no hvor du forteller oss litt om deg selv og din motivasjon for å bli Uke 6-ambassadør. Selv om kursingen vil foregå i Oslo vil vi gjerne ha ambassadører som bor i andre deler av vårt langstrakte land, så husk å oppgi din bostedsadresse. Eventuelle spørsmål til ambassadør-rollen eller søknadsprosessen kan rettes til samme adresse.

Søknadsfrist: 9. februar

Hvem er SNU?
SNU er en frivillig ungdomsorganisasjonen som arbeider politisk for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som ofte forkortes til SRHR. Kjernen i arbeidet vårt er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet. Vi engasjerer oss derfor i en rekke temaer, deriblant seksualitetsundervisning, abort, prevensjon, kjønnslikestilling og rettigheter for LHBTI-personer.

Du kan lese mer om SNU på www.snuorg.no/om-snu og om Uke 6 på www.uke6.no.

Vil du engasjere deg i styret til SNU?

Bilde av SNU-styret for perioden 2016-2017

SNUs generalforsamling 2017 avholdes 2. oktober, og en av hovedoppgavene for generalforsamlingen vil være å velge et nytt styre.

Alle verv i SNU har en varighet på 1 år, og siden det ikke ble utnevnt en valgkomité ved forrige generalforsamling er alle verv ledige. Dette vil si at alle fullverdige medlemmer i SNU kan stille til valg på generalforsamlingen.

Det er til sammen 8 ledige verv i SNU. Frem til i år har styret bestått av en leder, sekretær, økonomiansvarlig og 5 udefinerte verv. I år vil styret legge frem et forslag for generalforsamlingen, hvor hvert av de 8 vervene har en tittel og et avgrenset ansvarsområde. Styret foreslår som følger:

Leder
Leder er organisasjonens ansikt utad. Hen skal representere organisasjonen i offentligheten, og er forpliktet til å opptre etter organisasjonens formål og de planer og vedtekter generalforsamlingen har avgjort. Videre har leder hovedansvaret for:

 • A sørge for at organisasjonens drift er profesjonell og økonomisk forsvarlig
 • Å stimulere organisasjonens utvikling gjennom å informere om og tilby styrets medlemmer og engasjerte frivillige kompetanseløft i form av relevante kurs
 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med organisasjoner SNU er medlem av, både nasjonalt og internasjonalt
 • Å innkalle til styremøter, samt etterlyse saker til, og sette dagsorden for, møtene
 • Å sende innkalling til den ordinære generalforsamlingen og etterlyse saker til den endelige sakslisten
 • Å tilrettelegge for og fremme god kommunikasjon, godt samarbeid og et trygt miljø innad i organisasjonen 

Nestleder
Nestleder er organisasjonens sekretær, leders stedfortreder og nærmeste samarbeidspartner. Sammen med leder, nasjonal og internasjonal koordinator, har nestleder ansvar for kommunikasjon med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Videre har nestleder hovedansvar for:

 • Å svare på henvendelser til SNUs mail, og/eller videresende henvendelsene til riktig person innad i styret
 • Å oppdatere SNUs medlemslister kontinuerlig, og videreformidle nyinnmeldinger til økonomiansvarlig slik at innbetaling av årskontingent følges opp
 • Å representere SNU i Sex og Politikk sitt styre, eller sørge for at et annet styremedlem trer inn i denne rollen
 • Å skrive referat fra styrets møter og protokoll fra generalforsamlingen, samt sørge for at disse blir signert
 • Å tilrettelegge for og fremme god kommunikasjon, godt samarbeid og et trygt miljø innad i organisasjonen

Politisk ansvarlig
Politisk ansvarlig er «primus motor» for organisasjonens politiske påvirkningsarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på relevante hendelser, bevegelser og kampanjer. Videre har politisk ansvarlig hovedansvaret for:

 • Å utarbeide seksualpolitiske debattinnlegg og kronikker til nyhetsmediene og SNUs hjemmeside, i samarbeid med leder og/eller nestleder
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på relevante demonstrasjoner, og tilslutte SNU disse etter avtale med øvrige styremedlemmer
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeid og utvikling knyttet til seksualpolitisk tematikk i internasjonal, nasjonal, regional og lokal politikk
 • Å sørge for at SNUs arbeid fremmer innholdet i organisasjonens politiske styringsdokument, og legge frem forslag til endringer i dette for generalforsamlingen
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Nasjonal koordinator
Nasjonal koordinator er organisasjonens kontaktperson for nasjonale samarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeidet som gjøres av relevante organisasjoner, og skape grobunn for samarbeid med disse. Videre har nasjonal koordinator hovedansvaret for:

 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med nasjonale nettverk SNU er medlem av
 • Å skape og opprettholde samarbeid med nasjonale ungdomsorganisasjoner
 • Å samarbeide med ansatte i Sex og Politikk om nasjonalt SRHR-arbeid, deriblant styrke SNUs rolle i Uke 6
 • Å initiere og drifte nasjonale SRHR-kampanjer
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Internasjonal koordinator
Internasjonal koordinator er organisasjonens kontaktperson for internasjonale samarbeid. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på arbeidet som gjøres av relevante organisasjoner, og skape grobunn for samarbeid med disse. Videre har internasjonal koordinator hovedansvaret for:

 • Å skape og opprettholde god kommunikasjon med internasjonale nettverk SNU er medlem av
 • Å skape og opprettholde samarbeid med relevante ungdomsorganisasjoner i andre land
 • Å samarbeide med ansatte i Sex og Politikk om internasjonalt SRHR-arbeid
 • Å initiere og drifte internasjonale SRHR-kampanjer
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig er organisasjonens kasserer, og har ansvar for oversiktlig, lovmessig, ansvarlig og utviklende økonomisk drift i organisasjonen. Dette innebærer å holde seg og resten av styret oppdatert på frister for relevante økonomiske støtteordninger, samt å utarbeide søknader til disse i samarbeid med aktuelle styremedlemmer. Videre har økonomiansvarlig hovedansvaret for:

 • Å forberede og redegjøre for budsjett og regnskap på fire ganger årlig og ved generalforsamling
 • Å holde seg oppdatert på SNUs bankavtaler, og følge med på transaksjoner i nettbanken
 • Å klargjøre alle utbetalinger i nettbanken, slik at leder enkelt kan godkjenne disse
 • Å følge opp medlemmers innbetaling av årskontingent, enten ved utsending av fakturaer eller å holde seg oppdatert på transaksjoner i Vipps
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er «primus motor» for organisasjonens sosiale sammenkomster, medlemsmøter og øvrige arrangementer. Dette innebærer å sørge for at det avholdes seminar, debatter, workshops, foredrag etc. i regi av SNU. Videre har arrangementansvarlig hovedansvaret for:

 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på samfunnsdebatten, politikk og popkultur, og planlegge arrangementer med utgangspunkt tidsaktuell tematikk
 • Å lage og vedlikeholde en oversikt over lokaler og aktører som kan være aktuelle å samarbeide med i forbindelse med fremtidige arrangement
 • Å utarbeide honorarsatser for eksterne bidragsytere
 • Å skrive rapporter fra SNUs arrangementer og prosjekter, både til nettsiden og til arkivering
 • Bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig fungerer som knutepunktet mellom styret og organisasjonens medlemmer og følgere på sosiale medier. Dette innebærer å sørge for at styrets arbeid blir kommunisert via e-post, nettside og sosiale medier. Videre har kommunikasjonsansvarlig hovedansvaret for:

 • Å redigere og sende ut nyhetsbrev til SNUs medlemmer, basert på aktivitetsrapporter fra samtlige styremedlemmer
 • Å oppdatere SNUs nettside, twitterkonto, facebookside og instagramkonto oppdateres jevnlig
 • Å holde seg og resten av styret oppdatert på trender og kampanjer som foregår på sosiale medier
 • Å samarbeide tett med arrangementsansvarlig for å best mulig promotere kommende arrangement.
 • Å bidra til å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø i organisasjonen.

Dersom ett eller flere av disse vervene virker aktuelle for deg ber vi deg melde din interesse på dagen for generalforsamlingen, men ikke nøl med å ta kontakt på e-post (post@snuorg.no) om du har noen spørsmål i forkant av møtet.  Det nye styret vil bli stemt frem av de oppmøtte, så selv om du ikke ønsker å stille til valg selv ønsker vi å oppfordre deg til å møte opp og stemme frem de kandidatene du ønsker skal drive SNU fremover det neste året.

Vel møtt!

SNU arrangerer aktivismefestival

Bilde av logoen til "Get your sh!t together" festivalen

Den 2. og 3. september arrangerer Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) aktivismefestivalen «Get your sh!t together» for aller første gang. Festivalen avholdes som en motreaksjon til den stadige normaliseringen av høyreekstrem retorikk – både i samfunnsdebatten og den høypolitiske sfæren.

Målet er å gi ungdom praktiske verktøy, i form av kunnskaper og ferdigheter, som kan gi dem grunnlaget, viljen og styrken til å ta til motmæle mot diskriminerende holdninger og hatefulle ytringer. I tillegg byr festivalen på muligheten til å bli kjent med frivillige organisasjoner, ildsjeler og samfunnsengasjerte kunstnere som vil bidra med en drøss av innslag og aktiviteter i løpet av festivalen.

«Get your sh!t together» er støttet av LNU, og arrangeres i samarbeid med en rekke ideelle og partipolitisk uavhengige organisasjoner. Festivalen holdes på Forandringshuset Grønland i Oslo, og er gratis og åpen for alle. For mer informasjon, festivalprogram (TBA) og påmelding se: http://getyourshittogether.no

Nytt år, nye muligheter

Bilde fra kampanjen "SNU OM TABU: en skamløs julekalender"

2016 var et spennende år for seksualpolitikken.

Modige jenter og gutter ga voldtektstatistikken ansikt, minoritetsjenter tok offentlig oppgjør med sosial kontroll, og det ble endelig innført selvbestemt juridisk endring av kjønn.

Vi har sett samfunnets identitetsmangfold blomstre i et nydelig fargespektrum, og tanken om at seksualitet er en integrert del av den menneskelige opplevelsen har slått rot i alt fra TV-serier til nasjonale strategiplaner.

Nye seksualpolitiske organisasjoner har spiret frem, og veletablerte ungdomsorganisasjoner har rettet fokuset mot spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Samtidig har bevegelser som Stopp Hatprat belyst viktigheten av å fremme medmenneskelig respekt i et samfunn i endring.

I 2016 har SNU deltatt på konferanser, seminarer og innspillsrunder i offentlige etater for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi har samarbeidet tett med moderorganisasjonen vår, Sex og Politikk, og takket være dem har SNU begynt å etablere seg som en del av både den nasjonale og internasjonale SRHR-bevegelsen.

På tampen av året lanserte vi også vår aller første kampanje ”SNU OM TABU: en skamløs julekalender”. Fra 1. til 24. desember publiserte vi daglige videoklipp hvor engasjerte ungdommer snakket om tabubelagte temaer. Vi er glade for at så mange valgte å følge med på kalenderen på facebook, og takknemlige for alle likes, delinger og innlegg på sosiale medier.

Ja, 2016 var virkelig et spennende år for SNU – men nå retter vi blikket vårt fremover. 2017 byr på flere muligheter til å løse både gamle og nye utfordringer. SNU vil fortsette å arbeide for likestilling, inkludering og mangfold i samfunnet, utfordre tabuer og skamkultur, samt fremme ungdomsperspektivet i SRHR-bevegelsen.

Vi ønsker dere et godt nytt år fylt med glede, engasjement og medmenneskelighet!